Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Αρχαία – Νέα Ελληνικά

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2,5
2,5

5

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική - Χημεία
Αρχαία – Νέα Ελληνικά

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2,5
2
2,5

7

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική - Χημεία
Αρχαία – Νέα Ελληνικά

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2,5
2
2,5

7